หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • เสนอขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม (เครื่องอัดลมหรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ลูกค้า บริษัทอุตสาหกรรมในประเทศไทยและ/หรือประเทศใกล้เคียง
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหงาโรงงาน ลูกค้า หรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง
 • จัดสัมมนา ประชุมวิชาการทางด้านเทคนิคของสินค้า ให้แก่ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในต่ำแหน่งใกล้เคียงอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี
 • มีประสบการณ์การขายสินค้าที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านเทคนิค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
 • เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานและรับผิดชอบในสภาวะกดดัน ได้
 • สามารถเดินทางไปหาลูกค้าในเขตต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูดและอ่านเขียนในระดับดี

หากสนใจสมัครตำแหน่งนี้กรุณากรอกข้อมูลลงด้านล่าง หรือส่ง e-mail ได้ที่  hr@meiwa-thai.com

First Name (required)

Last Name (required)

E-Mail (required)

Address (required)

Primary Contact Number (required)

Secondary Contact Number

Resume Attachment (required)